Föreningens stadgar

Stadgar för Haverdalsstrands vägförening


FIRMA
§1
Föreningens benämning är Haverdalsstrands vägförening.

Föreningen förvaltar de anläggningssamfälligheter (vägar och allmän platsmark), som angivits i beslut enligt lagen om enskilda vägar och anläggningslagen.

MEDLEMSKAP
§2
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som helt eller delvis ingår samfällighet upptagen under § 1.

STYRELSE
§3
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Halmstad kommun och med postadress Haverdal. (30570 eller 30571)

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter, valda vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Vid första valtillfället skall två ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar i förväg. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga styrelseledamöter infunnit sig till sammanträdet. 

Som styrelsens beslutar gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden, dock att vid val lottning skall ske. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger rätt att anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter. kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot, som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

FÖRVALTNING
§4
Styrelsen skall:

förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar .

föra redovisning över föreningens räkenskaper

föra förteckning över deltagande fastigheter. deras andelstal och ägare, tillika föreningens medlemmar .

årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi .

i övrigt fullgöra var i lag är föreskrivet om styrelsens handhavande av föreningensangelägenheter

REVISION
§5
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

RÄKENSKAPSPERIOD
§6
Föreningens räkenskapsperiod är kalenderår. 

FOND
§7

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 500 kronor.

FÖRENINGSSTÄMMA
§8

Ordinarie stämma skall årligen hållas i mars/april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär, att extra stämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma.

Om stämma har att godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelse skett ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall förvaltnings- och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängliga för medlemmarna.

KALLELSE TILL STÄMMA
§9

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom anslag på plats som styrelsen bestämmer, samt genom annons i Hallands Posten. Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, de ärenden som skall förekomma på stämman, samt lämnas uppgift om plats där i § 8 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg lämnas vid särskilda informationssammankomster eller genom utdelning i föreningens och/eller postens regi. 

Sommarmöte skall årligen avhållas under andra hälften av juni månad. Kallelse till detta sommarmöte utsändes samtidigt med kallelse till ordinarie stämma.

MOTIONER
§ 10

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stamma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Styrelsen skall yttra sig över avgivna motioner samt hålla motionerna och styrelsens yttrande däröver tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.,

DAGORDNING VlD STÄMMA
§ 11

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av två justeringsmän
4. styrelsens förvaltningsberättelse
5. revisorernas berättelse
6. ansvarsfrihet för styrelsen
7. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 8. ersättning till styrelsen och revisorerna
9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, samt debiteringslängd 10. val av styrelse och styrelseordförande, samt suppleanter
11. val av revisorer, samt suppleanter
12. fråga om val av valberedning
13. övriga frågor
14. bestämmande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3,7 och 14. 

DISPOSITION AV AVKASTNING
§ 12

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott, skall detta ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten.

STÄMMOBESLUT
§ 13

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Vid omröstning har varje medlem en röst. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud, dock att ombud ej får företräda mer än en medlem. Den som önskar rösta som ombud för annan medlem, skall anmäla detta till styrelsens sekreterare före stämmans påbörjande.

Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden, dock att vid val lottning skall ske. Vid val skall omröstning ske med slutna sedlar om någon så begär.

STÄMMOPROTOKOLL
§ 14

Protokoll från stämma skall justeras in om två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

STADGEÄNDRING
§ 15

Ändring av stadgar skall för att bli gällande antagas vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie.

IKRAFTTRÄDANDE
§ 16

Dessa stadgar träder i kraft 1 januari ar 2000. 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE

För tiden omedelbart före dessa stadgars ikraftträdande bestäms räkenskapsperioden till 1/5 – 31/12 1999.

FÖRÄNDRING AV STADGAR ETER 1 JANUARI 2000.

1.
Stadgeändring av § 3 och § 10 beslutades på extra stämma 2010-06-28 och årsmöte 2011-03-05.