Haverdalsstrands vägförening bildades 24 januari 1953.
Kommentar till nedan Lantmäteriförrättning.
"I övriga delar skall tidigare beslut fortfarande gälla"
Det betyder att vägar och grönområden som fanns före 2001-05-23 ingår i den nya förrättningen nedan. 
Grönområden   Styrelsebeslut 2019-11-06
Styrelsen beslöts efter flera frågor från medlemmar om grönområden inom Vägföreningens skötselområden enligt Lantmäteribeslut Dnr. N96198 2001-05-23 inklusive rättelser efter detta datum.
att inte upprätta skötselplaner för grönområdena eftersom det blir stora kostnader för Vägföreningen.
Allt virke som plockas ut från grönområden tillfaller markägaren.
Vägföreningen har frågat REV (Riksföreningen för Enskilda Vägar) om vad skötselansvar innebär.
REV svarade att Vägföreningen med nuvarande skrivning inte behöver göra några skötselplaner. Det är upp till markägarna att upprätta skötselplaner för sina grönområden.
Vill enskilda medlemmar kontakta mark/fastighetsägare för grönområden har Vägföreningen inget att erinra mot detta.
Under förutsättning att det inte blir kostnader för Vägföreningen.
Dagvatten
Vägföreningen ansvarar inte för några dagvattenanläggningar. Ansvaret ligger på de som anlagt dagvattenanläggningarna.