Styrelsebeslut

2019-11-05

 • Under 2019 har 6 gatubelysningsstolpar satts upp till en kostnad av 206 250 kr. Stolp med EL-ledning i väggrenen kostar 18 500 kr/st och väg utan ledning, måste EL-ledning grävas till en kostnad av drygt 40 000 kr/st.
 • Avstängning av Klövervägen ca 150 m från Särdalsvägen. Anledningen är att över 500 bilar kör sträckan per dag under sommaren och ett fåtal bilar håller 30 km.Högsta hastigheten var 105 km. Sträckan är en del av Kattegattsleden med mycket cyklister under sommaren. Nackdelen med avstängningen är att Blåklintsvägen har fått mer trafik 150 - 250 bilar per dag mest boende i området.
 • Bussbula har anlagts vid slutet av backen Smeavägen 39 vid hyreshusen.
 • Trafikmätningen på Tore Gudmarssons väg visade att en varm sommardag körde det drygt 1000 bilar per dygn på vägen de flesta höll hastigheten i närheten av sommarbyn. Vid Tore G.s väg 17 höll 75 % hastigheten och 25 % över 30 km stort antal körde över 50 km.

2018-12-01

 • Under 2018 har 8 gatubelysningsstolpar satts upp till en kostnad av 250 000 kr.
 • Under våren anlade Vägföreningen ett gupp på Särdalsvägen i närheten av Smeavägen.
  Vid skolan anlades ett ”aggressivt” gupp med två smågupp och ett normalt. Det har fått bra effekt på hastigheten utanför skolan. Anledningen till denna åtgärd är att hastighetsmätning utanför skolan visat en högsta hastighet på 85 km och hela 75 % av bilisterna respekterade inte 30 km utan körde fortare utanför skolan. Vilken respekt har de för skolbarnen?
 • Vattensamlingar är ett problem vid gupp och på många vägarkorsningar. Vattnet samlas framför guppet och rinner inte bort. Vid några platser rinner vatten in på tomter. Skallbergsvägen – Skallstugevägen och Gummesbacka har asfaltsveck anlagts så att vattnet inte rinner in på lägre vägar utan fortsätter utmed respektive väg.
 • I början av året asfalterade kommunen vägar helt eller delvis. Stenvägen, Haverdals Borrväg, Stenhuggarevägen, Mossvägen, Malstigen, Gummes Backe och Skallbergsvägen. Kostnaden blev 1 500 000 kr (inkl. moms).

2017-12-01

 •  Under 2017 har 10 gatubelysningsstolpar satts upp till en kostnad av 311 250 kr.                            Totalt har 123 gatubelysningsstolpar satts upp 2006 – 2017. Nu har vi 25 – 30 kvar
 • Under våren satte Vägföreningen upp en vägspegel på Tångvägen – Haverdals Fågelväg så att utfarten/sikten blev säkrare/bättre. Samt ändrade utfarten till Tångvägen med att lämna företräde från Haverdals Fågelväg.
 • Vid Bäckastigen – Smeavägen har vi anlagt ett farthinder i form av busskudde.
 • I början av hösten asfalterade kommunen Vallmovägen, Prästkragsvägen, Blåklocksvägen och Blåsippsvägen samt på flera andra vägar som förbättrades helt eller delvis. Kostanden blev ca 720 000 kr.

2016-11-01

 - I slutet av juni början av juli asfalterade vägföreningen tillsammans med Trafikverket sista delen av Klövervägen så återvändsgatan/gång och cykelvägen/Hallands leden blev klar. Nu utan grusvägen.
- Tillsammans med kommunen har vi satt upp 16 nya gatubelysningspunkter. Samt  bytt 5 på Skrogsfruvägen i samband med EON grävde ner EL-luftledningarna i marken.  
- Det som varit tråkigt är att de vita polarna som skulle ha en hastighetsdämpande inverkan har kört på av bussar, lastbilar och trafikanter. Även gående har böjt dem så att de till slut gått av och fått borttagas.
Det innebär att nästa trafikdämpande åtgärd blir hårda och skadar bilarna om de kör på dem. Se den typen som Trafikverket satt på infarten Tångvägen.
- Utanför Idrottshallen har vägföreningen i samråd med skolan satt s.k. Z-sniglar som gör att bilarna måste köra sakta på Vekalyckan. Dessa provades även på Tore Gudmarsson väg och hade god hastighetsdämpning på bilarna till stranden.
- Grusat stigen från Särdalsvägen till Stenvägen. Samt stigen Stenvägen - Cavalls gränd. Denna sträckan lades gruset ut av fastighetsägarna Sven Strömberg och Thomas Nilsson. Ett stort tacka till dessa.

2015-12-14

Under juni beställdes 13 gatubelysningspunkter för uppsättning under sommaren. I mitten av augusti var alla stolparna på plats.
Gatubelysningen sattes upp på Stabbes väg, Fasanvägen, Furulundsvägen, Malstigen, Tore Gudmarssons väg och
Haverdals sommarväg. Under december beställde vi ytterligare 3 gatubelysningspunkter.
Sammanlagt har vi under 2015 satt upp 16 gatubelysningspunkter.

2015-03-11

Under slutet av 2014 och början av 2015 har hastighetsdämpande hinder i form av vita pollare placerats på Särdalsvägen och Smeavägen. Vid busshållplatserna måste trafiken stanna när bussarna släpper av eller tar på passagerare.
Vid stora utsiktsplatsen på Skallen från parkeringen vid Särdalsvägen ut till stenflisplatån (utsikten) blir stigen uppgrusad och jämnad så att rullstolar och barnvagnar m.m. kan gå ut och njuta av utsikten.  Vi kommer också att sätt upp en informationstavla om bronsåldersgraven vid stigen.

2014-06-23

Under maj beställdes 13 gatubelysningspunkter för uppsättning under sommaren.
Satt upp anvisningsskyltar till Skallens Norberg utsiktsplats vid Smeavägen och infarten på Stenhuggarevägen. Samt informationsskyltar om fornminnen vid stigen.
Kommunen har asfalterat Särdalsvägen från Smeavägen till Skallbergsvägen under våren.
Återvinningsstationen vid Hemköp ändrades så att lastbilarna som hämtar containrar inte står på Klövervägen. Samt att området har blivet större för bilarna som lämnar till återvinningen.

2013-10-14  

Det här hänt mycket under året, vi har bl.a. satt upp 10 nya gatubelysningspunkter. Nu är Klövervägen klar med gatubelysningen.
Utanför skolan har vi anlagt P-platser på Klövervägen och gjort vägen bredare så att barnen kan lämnas/hämtas på ett säkert sätt vid skolan. 
Infarten till Ankaret/Hemköps lastbilsleveranser har blivet säkrare. Genom att vägen har breddats. 
Stenhuggarevägen infart till Klövervägen har vi anlagt en förhöjd vägbana. Så kör bilarna försiktigare ut på Klövervägen.
Cavalls stig har  cykelfållorna målat så att de syns bättre på kvällarna.
På Särdalsgränd har vi förbättra dagvatten avrinningen. Genom att bl.a anlagt ett vattenhinder uppe på Särdalsvägen, så vägvattnet inte rinner ner på Särdalsgränd.
Skallen Norberg har utsiktsplatsen ovanför stenbrottet fått ett trädäck med 2 bord för totalt 14 personer och 2 rullstolar. Vid Stenhuggarevägen 33 kan man gå på den handikappsanpassade stigen med rullstol upp till utsiktsplatsen (ca 300 m). TV4 Halland hade ett 2 minuter långt reportage från utsiktsplatsen om handikappsanpassningen, torsdagen den 29 augusti. Vidare har vi röjt utmed Smeavägen så att stenbrytningshögarna med gatustensrester syns bättre från vägen.
Bäckastigen har röjts från Campingen ner till stranden.
På Smeavägen vid Bäckastigens övergång har vi gjort avsmalnade väg för att få en säkrare övergång. 
På Tore Gudmarssons väg har vi satt en 30 km skylt och avsmalnade väg som påminnelse om högst 30 km.
Klövervägen, Skepparegränd och Skallbergsgränd har hela eller delar av vägarna underhållsasfalterats.
Skyltar med Stranden och rullstolsstranden har satts upp på ett antal ställen. Viktig är att rullstolar hittar infarten till stranden vid Bofinksvägen.

2012-12-15

Totalt har vi satt upp 18 gatubelysningspunkter under hela året. För hela perioden 2006 - 2012 har vägföreningen satt 58 gatubelysningspunkter i hela Haverdal.

2012-06-25

LONA beslut 2012. Länsstyrelsen har beslutat att ge Vägföreningen 150 000 kr under 3 år för "Skallen Norbergs rekreationsområde med stenhuggarekultur".  LONA = Lokala naturvårdsprojekt. 
Den 22 maj hade vägföreningen bjudit in boende på Fågelvägen och Hökvägen för samråd kring avstängning av Fågelvägen och Hökvägen. Det fanns inget intresse från boende att stänga av dessa vägar. Resultatet av samrådet blev att vägföreningen skall anlägga övergångsställe på Fågelvägen respektive Smeavägen där Bäckastigen korsar vägarna. Förslaget med genomfartstrafik förbud går inte att genomföra enligt Halmstad kommun, Teknik och fritidsförvaltning.

2012-04-16

11 nya gatubelysningspunkter är beställa och fördelas på Stenbrottsvägen, Stenhuggarvägen, Stabbes väg och Frulundsvägen. Dessa kommer att sättas upp under maj månad.
Skallens Norberg har röjts i det stora stenbrottet av frivilliga krafter. Vi har också planerat att få en stig att promenera på runt hela berget. På promenaden skall man få en upplevelse av hur mycket arbete som lades ner mellan 1871 - ca 1950 när stenbrytningen pågick. Målet med stenbrottet är at återskapa det till som det såg ut när stenbrytningen lades ner. Under slutet av 1970-talet skänktes Skallens Norberg och grönområdet norr om berget till Vägföreningen av exploatören Yngve Larsson.

2012-02-10   

Under snöperioden 2012 har vi fått samtal från flera medlemmar om hur halt det är på vägarna och oron för att halka och bryta ben . Enligt Teknik och fritidskontoret sandas inte inom bostadsområden som det sett ut under denna snöperioden. Därför beslutade styrelse att beställa extra sandning den 9 feb. som bekostades av Vägföreningen.

2011-10-17

14 nya gatubelysningslampor har kommit upp inom vårt område. Nu är bussgatan helt färdig med gatubelysning. Prioriteringen är nu fler gatubelysningar vid cykelvägar till skolan (Stenhuggarevägen), samt åretruntbostadsområden och mycket mörka vägar. 
Gång och cykelvägen utmed Haverdalsvägen är klar.
Projekt på gång  
Säkrare närområde kring skolan vid lämnande och hämtar elever. Framförallt Klövervägen och dess närhet. 
Trafikverket skall anlägga en förhöjd övergång vid cykelvägen i närheten av rondellen. 
Fartdämpande åtgärder på Särdalsvägen. Fartdämpande åtgärder på Smeavägen vid södra nedförsbacken i närheten av hyreshusen. 
Haverdals Fågelväg vid övergångensstället Bäckastigen och campingplatsen skall övergångsställe med avsmalnade väg anläggas. Samt Smeavägen - Bäckastigen skall motsvarande övergångsställe anläggas. Förändring av projektet genomförs efter samråd med boende på Fågelvägen och Hökvägen. 
Cykelbana från Kustvägens utmed Tångvägen och fram till Tore Gudmarssons väg. Detta skall göras i samarbete med Trafikverket och Kulla vägförening.
Skallen Norberg skall bli mer strövvänligt med stigar runt berget. Utsiktsplatser vid stenbrottet och ovanför Stenbrottsvägen - Blåklintsvägen skall iordningställas med bänkar och bord så att man kan njuta av den fantastiska utsiken över havet.

2011-02-09

Trafikmätning i Haverdal 2010-09-29 - 2010-09-30 med 30 km i hela Haverdal 
Haverdals Fågelväg mellan 38 – 40.
Hastighet km/tim
0-20,  21-25,  26-30,  31-35,  36-40,  41-45,  46-50,  51-55,  56-60,  61-65, 66-70,  71>  
Antal fordon 
  57      94            91          77            9           3            0             0            0            0            0          0
Medelhastighet 26 km 
78% håller hastigheten
,  22 % överskrider hastigheten varav 0% över 50 km körkortsgränsen
Typ av fordon.  Personbil 289, Personbil m släp 6, Lätt lastbil 13, lätt lastbil med släp 1, Tung lastbil 0, Ej spec 1

Särdalsvägen  mellan 74 – 76.
Hastighet km/tim
0-20,  21-25,  26-30,  31-35,  36-40,  41-45,  46-50,  51-55,    56-60,    61-65,   66-70,     71>  eller högre
Antal fordon 
  13        18          68         128       150        148        124        58          34          25 !!   12 !!     3 !!
Medelhastighet 41 km
12% håller hastigheten,  88 % överskrider hastigheten varav 18% över 50 km körkortsgränsen
Typ av fordon. Personbil 618, Personbil m släp 37, Lätt lastbil 41, lätt lastbil med släp 2, Tung lastbil 76, Ej spec 

2010-04-24

11 nya belysningspunkter har satts upp under 3:e veckan i april 2010. Stenbrottsvägen 2, Tångvägen 1 och Särdalsvägen 8 st. Nu anser vi att Särdalsvägen har komplett belysning från Kustvägen till hamnen. Nästa steg i utbyggnaden är komplettera bussgatorna sedan följer områden med större delen åretruntbebyggelse och några platser med mycket glest mellan belysningspunkterna.

Teknik och Fritidskontoret har beslutat att byta ut ca 120 belysningsarmaturer i Haverdal under 2010 och 2011. Armaturerna kommer då att bli moderna med gulaktigt  ljus och mer energisnåla.

Enligt beslutet på årsmötet 2010  kommer vi att under 2011 debitera alla fastighetsägare 200 kr extra utdebitering som är "öronmäkta" till standardhöjning av gatubelysningen. Detta innebär att vi kommer att satsa på att få gatubelysningen till normal tätortsstandard under ett antal år framåt. Hur många belysningspunkter det blir beslutas under 2011 och sättas upp under 2011.