Växtlighet vid vägen

Växlighetens höjder och avstånd gäller vid allmänna vägar. Dessa skall följas för att inte husägare skall bli skadeståndsskyldig vid olycka. 

Plan och bygglagen 3 kap 17 § 
"Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. Dessa skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas" 

Sikt i en korsning

Minsta trädhöjd över väg

Postlådor och sopkärl skall vara innanför tomtgränsen eller minst 2 m från vägbanan. Utanför tomtgränsen är vägområdet 2 m från asfaltkanten.
Detta vägområde skall kunna användas av gående med eller utan barnvagn eller dylikt.

Vid garageutfarter gäller högst 80 cm hög häck och 2,5 m siktyta enligt bilden

Staket, plank eller mur. Kompletterande information till växtlighet 2017-04-06 

Halmstads kommun kräver bygglov för staket eller plank som är högre än 1,10 m, oavsett genomsiktlighet. Bygglov krävs för alla murar högre än 0,40 m, även för stödmurar. Vi beviljar sällan plank eller mur högre än 1,80 m och du bör ha särskilda skäl för ett plank eller mur som är högre än 1,60 m.

Kommentar: OBS Detta innebär samtidigt att häck eller staket får inte vara högre än 80 cm i vägkorsning 10 m i vardera riktning räknat från asfaltkanten. Se bilden ovan.
Se även bifogad fil nedan sidan 4. Situationsplan.